Momenteel hebben wij geen beschikbaarheid op korte termijn binnen 2 maanden. U kunt een aanvraag indienen via het contactformulier. Wanneer er een ruimte beschikbaar komt, nemen wij contact met u op.

Algemene voorwaarden

Toeristenbelasting en heffingen
De prijzen voor de kamers zijn exclusief toeristenbelasting en inclusief btw (tenzij anders vermeld).

Huisregels
Teneinde het verblijf in Woonhotel voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor Woonhotel vastgestelde (gedrags-) regels, neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijke Reglement vindt u aan de achterzijde van uw contract en bij binnenkomst in de hal.

Aankomst tijd
De check-in tijd is altijd op afspraak.

Overmacht
Overmacht aan de zijde van Woonhotel Eindhoven bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Woonhotel Eindhoven, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
Woonhotel Eindhoven aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van het verblijf in Woonhotel Eindhoven. De huurder en degenen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade die voor Woonhotel Eindhoven en /of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in Woonhotel bevinden, alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer, douche en overige vertrekken in Woonhotel kunnen aanvullende kosten worden doorberekend.

Boekingen
Woonhotel Eindhoven neemt alleen boekingen in behandeling van meerderjarige personen. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn bij aanvang van het huurcontract. Woonhotel Eindhoven behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder op gaaf van reden, een boeking te weigeren. Woonhotel Eindhoven zal de boeking na ontvangst aan u bevestigen en factureren.

Wijze van betaling
U dient uw verblijf in Woonhotel Eindhoven vooraf te voldoen per bank, betaallink (per email of bericht) of bij reservering per creditcard. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

Betalingsvoorwaarden
Uw reserveringsaanvraag wordt definitief na ontvangst van de betaling.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, is Woonhotel Eindhoven gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

U bent aansprakelijk voor alle financiële schade die Woonhotel Eindhoven als gevolg van niet/niet tijdig betalingen lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Woonhotel Eindhoven in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Als een incassobureau moet worden ingeschakeld, zullen ook deze kosten op u worden verhaald.

De betaling dient uiterlijk vóór aanvang van de huurperiode in het bezit te zijn van Woonhotel Eindhoven.

Annuleringen
Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van het verblijf is geen huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf vindt geen restitutie plaats.

Privacy/persoonlijke gegevens
Woonhotel Eindhoven verplicht zich om met zorg en volgens de geldende wetten om te gaan met uw persoonlijke gegevens en/of creditcardgegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden.

Voor meer informatie over Woonhotel Eindhoven of vragen over beschikbaarheid kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon nr. 040-2112111, per mail naar info@woonhoteleindhoven.nl of via de site www.woonhoteleindhoven.nl.

Wijze van opzeggen:
U dient 2 weken voor vertrek uw kamer schriftelijk op te zeggen.
Per email aan info@woonhoteleindhoven.nl of
per post aan:
Woonhotel BV
Waldeck Pyrmontstraat 9
5652 AD Eindhoven