Algemene voorwaarden

Toeristenbelasting en heffingen
Toeristenbelasting en heffingen De prijzen voor de kamers zijn exclusief toeristenbelasting en inclusief btw (tenzij anders vermeld).

Huisregels
Teneinde het verblijf in ons pension/hotel voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen,dienen alle gasten zich te houden aan de voor het pension/hotel vastgestelde (gedrags) regels neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijke Reglement vindt u aan de achterzijde van uw contract en bij binnenkomst in de hal.

Aankomst tijd
De check-in tijd is van 13:00 t/m 22:00. Bij aankomst buiten deze tijden moet een afspraak gemaakt worden. Zodat er andere maatregelen getroffen kunnen worden zoals sleutels verkrijgen via een sleutelkluisje. Mocht u onverhoopt later aankomen dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. Bij aankomst buiten deze check-in tijden kan men geen aanspraak meer maken op het verblijf in Woonhotel Eindhoven en zult u als een no-show aangemerkt worden.

Overmacht
Overmacht aan de zijde van Woonhotel Eindhoven bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Woonhotel Eindhoven, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid
Woonhotel Eindhoven aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor persoonlijke of materiële schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van het verblijf in Woonhotel Eindhoven. De huurder en degenen die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade die voor Woonhotel Eindhoven en /of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het pension/hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer ,douche en overige vertrekken in het pension/hotel kunnen aanvullende kosten worden doorberekend.

Boekingen
Woonhotel Eindhoven neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn. Woonhotel Eindhoven behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, zonder op gaaf van redenen, een boeking te weigeren. Woonhotel Eindhoven zal de boeking binnen 2 dagen na ontvangst aan u bevestigen en factureren.

Wijze van betaling
U dient uw verblijf in Woonhotel Eindhoven te voldoen dan wel contant bij aankomst, vooraf per bank of bij de reservering per credit card.

Betalingsvoorwaarden
Uw reserveringsaanvraag wordt definitief na ontvangst van de betaling van de reserveringsbevestiging/ factuur dan wel na schriftelijk overeenkomst over andere betalingsvoorwaarden.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, is Woonhotel Eindhoven gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

U bent aansprakelijk voor alle financiële schade die Woonhotel Eindhoven als gevolg van niet/niet tijdig betalingen lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Woonhotel Eindhoven in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken.

De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Woonhotel Eindhoven.

Annuleringen
Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van het verblijf is geen huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van uw verblijf vindt geen restitutie plaats.

Privacy/persoonlijke gegevens
Woonhotel Eindhoven verplicht zich om met zorg en volgens de geldende wetten om te gaan met uw persoonlijke gegevens en/of credit card gegevens. Uw persoonlijke gegevens zullen nimmer aan derden verstrekt worden.

Voor meer informatie over Woonhotel Eindhoven of vragen over beschikbaarheid kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon nr. 040-2112111, per mail naar: info@woonhoteleindhoven.nl of via de site: www.woonhoteleindhoven.nl